FACTSHEET

คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับสิทธิ์ของท่านในฐานะผู้เช่าบ้านในรัฐนิวเซาท์เวลส์

Note: tenancy law changed on 23 March 2020. Our main factsheets are up to date, but other resources are still under review.

 

คำแนะนำผู้เช่าบ้านสู่โควิด-19

community language graphic

 


กฏหมายผู้เช่าบ้านเพื่อการอยู่อาศัยปี 2010 (Residential Tenancies Act 2010) เป็นกฏหมายที่แจกแจงสิทธิ์และความรับผิดชอบของท่านในฐานะผู้เช่าบ้าน  ภายใต้กฏหมายฉบับนี้ ตุลาการเพื่อพลเมืองและหน่วยงานบริหารแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Civil and Administrative Tribunal)  จะเป็นผู้พิจารณาข้อพิพาทระหว่างเจ้าของบ้านและผู้เช่าบ้าน

การย้ายเข้า

สิทธิ์ของท่าน

 • ได้รับมอบสำเนาสัญญาการเช่าบ้าน (Residential Tenancy Agreement)  มีแบบฟอร์มมาตรฐานในการทำสัญญาเช่าบ้านที่เจ้าของบ้านทุกคนต้องใช้ สัญญานี้มีข้อผูกพันตามกฏหมาย
 • ได้รับรายงานสภาพของบ้าน (condition report) ซึ่งเจ้าของบ้านเป็นผู้กรอก
 • ต้องจ่ายเงินล่วงหน้าไม่เกิน 2 อาทิตย์
 • ให้มีการนำเอาเงินมัดจำ (bond) ที่ท่านจ่ายให้แก่เจ้าของบ้านนำส่งกับแฟร์เทรดดิ้งของรัฐนิวเซาท์เวลล์ (NSW Fair Trading) เงินมัดจำไม่ควรเกินจำนวนค่าเช่า 4 อาทิตย์
 • ได้รับมอบบ้านรวมทั้งบริเวณภายนอกบ้านในสภาพที่ปลอดภัย สะอาด และเหมาะสม

กรุณาระลึกถึงความรับผิดชอบของท่าน

 • ให้นำสำเนารายงานสภาพบ้านพร้อมทั้งความคิดเห็นของท่านแก่เจ้าของบ้านภายใน 7 วันนับตั้งแต่วันเริ่มสัญญา รายงานสภาพบ้านจะเป็นหลักฐานสำคัญถ้ามีการพิพาทกันเกี่ยวกับเงินมัดจำในช่วงสิ้นสุดสัญญา

ในช่วงที่เช่าบ้านอยู่

สิทธิ์ของท่าน

 • ได้รับใบเสร็จการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเมื่อจ่ายเป็นเงินสดหรือเช็ค
 • มีสิทธิ์ในสถานที่แต่เพียงผู้เดียวรวมทั้งได้รับความสงบสุขในสถานที่
 • มีความปลอดภัยและมั่นคงตามสมควร
 • ได้รับการซ่อมแซมสิ่งที่ต้องซ่อมในระยะเวลาอันสมควร
 • ได้รับการแจ้งล่วงหน้าถ้าเจ้าของบ้านต้องการมาที่บ้าน  ท่านควรได้รับการแจ้งล่วงหน้า 2 วันถ้าเป็นการเข้ามาเพื่อทำการซ่อมแซมยกเว้นในกรณีที่มีอะไรที่ต้องซ่อมด่วน  ส่วนการขอเข้ามาตรวจสอบบ้านต้องแจ้งล่วงหน้า 7 วัน
 • ได้รับการแจ้งล่วงหน้าอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรเป็นเวลา 60 วันเกี่ยวกับการขึ้นค่าเช่าบ้าน ท่านสามารถตั้งคำถามเกี่ยว กับการขึ้นค่าเช่าได้แต่ท่านต้องเขียนสมัครไปที่ตุลาการเพื่อพลเมืองและหน่วยงานบริหารแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์ภายใน 30 วันหลังได้รับการแจ้งดังกล่าว

กรุณาระลึกถึงความรับผิดชอบของท่าน

 • จ่ายค่าเช่าตรงเวลา
 • ดูแลรักษาสถานที่
 • รายงานสิ่งที่ต้องได้รับการซ่อมแซมหรือบำรุงรักษา
 • จ่ายค่าสาธารณูโภค
 • ไม่ทำการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมโดยปราศจากการอนุญาติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบ้าน
 • ไม่เปลี่ยนกุญแจโดยปราศจากการอนุญาติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบ้าน
 • ไม่ขัดขวางความสงบ ความสุขสบาย และความเป็นส่วนตัวของเพื่อนบ้าน
 • ไม่ใช้สถานที่เพื่อวัตถุประสงค์ที่ผิดกฏหมาย
 • ให้ขอรับการอนุญาติอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของบ้านก่อนที่จะทำการเปลี่ยนแปลงใดๆเกี่ยวกับรายละเอียดในการเช่าบ้าน ตัวอย่างเช่นในกรณีการเอาห้องให้เช่าต่อ หรือการโอนการเช่าบ้านไปให้อีกบุคคลหนึ่ง

การย้ายออก

สิทธิ์ของท่าน

 • ได้รับการแจ้งการสิ้นสุดสัญญาอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างถูกต้อง  เจ้าของบ้านของท่านจำต้องแจ้งท่านล่วงหน้า 14 วันในกรณีที่ท่านไม่ได้ปฏิบัติตามข้อสัญญา  หรือขาดการจ่ายเงินค่าเช่าบ้านเป็นเวลา 14 วัน
 • ถ้าสัญญาของท่านสิ้นสุดลงที่วันใด เจ้าของบ้านของท่านต้องแจ้งท่านล่วงหน้า 30 วันก่อนวันสิ้นสุดสัญญาถ้าต้องการให้ท่านย้ายออก  หลังจากวันนั้นไปแล้วต้องแจ้งล่วงหน้า 90 วันถ้าต้องการสิ้นสุดสัญญา

กรุณาระลึกถึงความรับผิดชอบของท่าน

 • ให้ทำการแจ้งอย่างถูกต้องเมื่อต้องการย้ายออก ในการสิ้นสุดสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลานั้น ท่านต้องแจ้งล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร 14 วันก่อนวันสิ้นสุดสัญญา  ถ้าท่านต้องการย้ายออกก่อนการสิ้นสุดสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา ท่านอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายหรือค่าชดเชยให้แก่เจ้าของบ้าน  ส่วนการสิ้นสุดสัญญาที่มีการต่อระยะเวลาออกมา (สัญญาต่อเนื่อง) ต้องแจ้งล่วงหน้า 21 วัน
 • ให้คืนสถานที่ในสภาพเดียวกับตอนที่เช่า เว้นการเสื่อมสภาพตามปกติ

ตุลาการเพื่อพลเมืองและหน่วยงานบริหารแห่งรัฐนิวเซาท์เวลส์ (NSW Civil and Administrative Tribunal) 

ตุลาการนี้เป็นผู้พิจารณาข้อพิพาทระหว่างเจ้าของบ้านและผู้เช่าบ้าน  ถ้าท่านและเจ้าของบ้านของท่านไม่สามารถตกลงกันได้ ให้สมัครมาที่ตุลาการเพื่อให้มีการออกหมายสั่งให้มีการปฏิบัติตามสิทธิ์ของท่าน  ตุลาการจะพิจาณากรณีของท่านตามตัวบทกฏหมาย

เจ้าของบ้านไม่สามารถไล่ท่านออกจากบ้านได้ ผู้ที่จะทำเช่นนั้นได้คือตุลาการเท่านั้น

คำแนะนำ

 • เริ่มด้วยการอ่านสัญญาเช่าบ้าน  ให้ขอความช่วยเหลือถ้าไม่เข้าใจ
 • บอกกับเจ้าของบ้านหรือนายหน้าตัวแทนเจ้าของบ้านให้ทราบถึงปัญหาใดๆ และบอกให้พวกเขาทราบว่าท่านต้องการอะไร ท่านควรจะยืนยันว่าพูดหรือตกลงอะไรกันไปด้วยการเขียนจดหมายถึงพวกเขา  กรุณาระลึกว่านายหน้าตัวแทนนั้นทำงานให้กับเจ้าของบ้าน
 • ให้เก็บบันทึกอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรว่าเกิดอะไรขึ้นระหว่างท่านกับเจ้าของบ้านหรือตัวแทน รวมถึงสิ่งที่แต่ละฝ่ายได้พูดไปและเวลาที่พูด  ให้เก็บสำเนาของสิ่งเหล่านี้ของท่าน:
  • สัญญาข้อตกลงการเช่าบ้าน
  • รายงานสภาพบ้าน
  • ใบเสร็จค่าเช่าบ้านและเงินมัดจำ
  • จดหมาย อีเมล และบันทึกที่เป็นลายลักษณ์อักษร
 • ไม่ควรลงนามแบบฟอร์มที่ยังไม่ได้กรอก หรือเอกสารใดๆที่ท่านไม่เข้าใจ
 • ถ้าท่านได้รับจดหมายแจ้งเกี่ยวกับการพิจารณาคดีโดยตุลาการ ท่านควรจะเข้าร่วมเสมอ ถึงแม้เจ้าของบ้านของท่านจะบอกว่าท่านไม่จำเป็นต้องไปก็ตาม
 • จำไว้ว่าถ้าท่านหยุดจ่ายค่าเช่าท่านอาจโดนขอให้ย้ายออก การประท้วงด้วยการไม่จ่ายค่าเช่าเป็นสิ่งที่ใช้ไม่ได้ผล
 • มีรายละเอียดข้อมูลให้ที่เว็บไซท์ของเราที่  www.tenants.org.au ในหัวข้อต่างๆ เช่น การเริ่มต้นการเช่าบ้าน การขึ้นค่าเช่า การซ่อมแซม การแชร์บ้านร่วมกัน การเข้าบ้านและความเป็นส่วนตัว สาธารณูปโภค และการที่เจ้าของบ้านจบสัญญา

สำหรับความช่วยเหลือเพิ่มเติมกรุณาดูที่

บริการคำแนะนำและการช่วยเหลือแก่ผู้เช่าบ้าน (Tenants Advice and Advocacy Services): ให้ติดต่อหน่วยบริการคำแนะนำและการช่วยเหลือแก่ผู้เช่าบ้านเพื่อขอรับคำแนะนำอย่างเป็นเอกเทศเกี่ยวกับการเช่าบ้านโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  เจ้าหน้าที่ยินดีที่จะโทรกลับถ้าท่านโทรศัพท์มาด้วยการโทรทางไกล

ถ้าท่านต้องการล่ามให้ติดต่อไปที่ 131 450

 

ข้อมูลภาษาไทย – NSW Fair Trading

 


แผ่นพับฉบับนี้มีขึ้นเพื่อเป็นการแนะนำให้ทราบเกี่ยวกับกฏหมาย และไม่ควรใช้แทนคำปรึกษาด้านกฏหมาย  ข้อมูลนี้ถูกต้องสำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในรัฐนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย หรือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากกฏหมายของรัฐนิวเซาท์เวลล์ ออสเตรเลีย  © สหภาพผู้เช่าบ้านแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์ (Tenants’ Union of NSW) กรกฏาคม 2015
สิ่งพิมพ์นี้ได้รับการผลิตขึ้นด้วยความช่วยเหลือด้านการเงินจากมูลนิธิกฏหมายและความยุติธรรมแห่งรัฐนิวเซาท์เวลล์  มูลนิธิมีเป้าหมายเพื่อก่อให้เกิดความก้าวหน้าด้านความยุติธรรมและความเสมอภาคของระบบยุติธรรม และเพื่อให้บุคคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ที่ด้อยโอกาสทางสังคมและเศรษฐกิจได้มีโอกาสเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้ดีขึ้น  คำสงวนสิทธิ์: ความคิดเห็นใดๆที่ได้มีการแสดงไว้ในสิ่งพิมพ์นี้เป็นความคิดเห็นของผู้เขียน และไม่จำเป็นที่จะสะท้อนความเห็นของคณะกรรมการผู้ว่าการมูลนิธิกฏหมายและความยุติธรรม www.lawfoundation.net.